درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی شاهرود

کارفرما: سازمان تامین اجتماعی

مشاور: شرکت مدیریت طرح و خانه سازی ایران

عملیات اجرایی احداث شعبه و درمانگاه تامین اجتماعی شاهرود با سطح زیر بنای 8000 متر مربع در آبان ماه 1388 با مدت اولیه پیمان 17 ماه آغاز گردید و در آبان ماه 1391 تحویل موقت گردید و در آبان ماه 1392 تحویل قطعی گردید.