بیمارستان 32 تختخوابی نبی اکرم عسلویه

کارفرما: شرکت اسکان ایران

مشاور: مهندسین مشاور جودت و همکاران

عملیات تکمیلی کارهای ساختمانی وتاسیساتی پروژه بیمارستان 32 تختخوابی نبی اکرم عسلویه بامساحت تقریبی 4817 مترمربع در شهرستان عسلویه درفروردین ماه سال 1390 آغاز گردید . این پروژه  در آذر ماه سال 1392 تحویل موقت و در آذر ماه 1393 تحویل قطعی گردید.