ردیف

نگارنده/ نگارندگان

عنوان مقاله

1

دکتر فخیم، مدیر عامل پارسازه

ارزیابی خرابی ASR  در روسازی بتنی فرودگاه ها (1382)

2

دکتر فخیم، مدیر عامل پارسازه

ارزیابی و بررسی روش ازمایشگاهی تعیین دوام مصالح سنگی روسازی ها (1391)

3

دکتر فخیم، مدیر عامل پارسازه

بررسی روش های بهبود ایمنی ترافیک جاده ای و اثر آن ها بر میزان خسارت وارده از سوانح (1393)

4

مهندس فاضل علوی، دکتر بابک فخیم

 استفاده از جداگرهای لرزه ای در طراحی و ساخت بیمارستان ها

5

مهندس زهرا جاهد، دکتر بابک فخیم

مولفه های موثر بر طراحی بیمارستان تخصصی سالمندان

6

مهندس نیما عظیمی، دکتر بابک فخیم

 استفاده از میراگرها در طراحی و ساخت بیمارستان ها

7

مهندس نیما عظیمی، دکتر بابک فخیم

مروری بر تکنولوژی های جدید BIM و چرایی استفاده آن در پروژه های ساخت بیمارستانی

8

مهندس زهرا جاهد، دکتر بابک فخیم

بهره گیری از مصالح هوشمند در ارتقای سطح پایداری نمای بیمارستان